Zachodniopomorska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Biuro Rady: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie      tel./fax: +48 91 44 25 828

Biuro Rady: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie   tel: 91 44 25 843

Regulamin

RegulaminZachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady BezpieczeństwaRuchu Drogowego

Dział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Regulamin określa organizację i tryb pracy Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady BezpieczeństwaRuchu Drogowego, zwanej dalej „Wojewódzką Radą BRD".

§ 2

Wojewódzka Rada BRD działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz.1137 z późniejszymi zmianami),
 2. Postanowień niniejszego „Regulaminu".

 § 3

 1. Wojewódzka Rada BRD działa na obszarze województwa zachodniopomorskiego.
 2. Siedzibą Wojewódzkiej Rady BRD jest miasto Szczecin.

§ 4
Podstawowym celem działania Wojewódzkiej Rady BRD jest inspirowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, określenie i koordynowanie kierunków działań administracji publicznej w sprawach bezpieczeństwa w ruchu drogowym na obszarze Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 5

Do zadań Wojewódzkiej Rady BRD należy w szczególności:

 1. Opracowywanie regionalnych programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 2. Współpraca z Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
 3. Opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 4. Zatwierdzanie planu wydatków Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 5. Inicjowanie kształcenia kadr administracji publicznej i szkolenie w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 6. Inicjowanie współpracy międzywojewódzkiej,
 7. Udzielenia pomocy merytorycznej przy tworzeniu powiatowych i gminnych rad bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 8. Zabieganie o pozyskanie środków finansowych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 9. Upowszechnianie i promowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony życia i zdrowia oraz kultury poruszania się w ruchu drogowym,
 10. Współpraca z właściwymi organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi,
 11. Inicjowanie działalności edukacyjno – informacyjnej,
 12. Analizowanie i ocena podejmowanych działań.

Dział II
STRUKTURA ORGANIZACYJNA WOJEWÓDZKIEJ RADY BRD I PODZIAŁ KOMPETENCJI

§ 6

 1. W skład Wojewódzkiej Rady BRD wchodzą:
  1. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego - Przewodniczący,
  2. Wojewoda Zachodniopomorski – I Zastępca Przewodniczącego,
  3. Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie – II Zastępca Przewodniczącego,
  4. Przedstawiciel Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie – Sekretarz ZWR BRD,
  5. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego,
  6. Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Szczecinie,
  7. Przedstawiciel Wojewody Zachodniopomorskiego,
  8. Przedstawiciel Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Szczecinie,
  9. Przedstawiciel Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty,
  10. Przedstawiciel Konwentu Starostów Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego,
  11. Przedstawiciel Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast Województwa Zachodniopomorskiego,
  12. Przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie,
  13. Przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie,
  14. Przedstawiciel Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie,
  15. Przedstawiciel Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie,
  16. Przedstawiciel Konwentu Dyrektorów (Kierowników) Zarządów Dróg Powiatowych Województwa Zachodniopomorskiego,
  17. Osoby wskazane przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
 2. Imienny skład Wojewódzkiej Rady BRD określa Zarządzenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 7

 1. Przewodniczący Wojewódzkiej Rady BRD kieruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Przewodniczącego ponadto należy:
  1. Zwoływanie posiedzeń Wojewódzkiej Rady BRD.
  2. Prowadzenie posiedzeń Wojewódzkiej Rady BRD.3) Składanie Przewodniczącemu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego corocznie, do końca stycznia, sprawozdań dotyczących stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działań realizowanych w tym zakresie.
  3. Przewodniczący, za pośrednictwem Sekretarza, zawiadamia Członków Wojewódzkiej Rady BRD o terminie posiedzenia i projekcie porządku obrad, nie później niż na 7 dni przed planowanym posiedzeniem.
  4. Przewodniczący Wojewódzkiej Rady otrzymuje od organów, których przedstawiciele są członkami wojewódzkiej rady:
   1. sprawozdania i informacje dotyczące realizacji zadań określonych w programach bezpieczeństwa ruchu drogowego.
   2. informacje dotyczące stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
  5. Przewodniczący może występować do członków Wojewódzkiej Rady BRD o informację na temat realizacji postanowień Wojewódzkiej Rady BRD w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
  6. Przewodniczący może upoważnić Zastępców Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady BRD lub Sekretarza do działania w swoim imieniu.


§ 8

 1. Sekretarz organizuje bieżącą pracę Wojewódzkiej Rady BRD.
 2. Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
  1. przygotowywanie porządku obrad i materiałów na posiedzenie Wojewódzkiej Rady BRD,
  2. prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w imieniu Wojewódzkiej Rady BRD,
  3. przygotowywanie projektów corocznych sprawozdań dotyczących stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działań realizowanych w tym zakresie,
  4. przedstawianie Przewodniczącemu spraw wymagających rozpatrzenia przez Wojewódzką Radę BRD.
 3. Swoje zadania Sekretarz wykonuje przy pomocy Biura Wojewódzkiej Rady BRD.
 4. Obsługę Wojewódzkiej Rady zapewnia wyznaczony przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, do którego należy organizacja „Biura Wojewódzkiej Rady BRD".
 5. Do zadań Biura Wojewódzkiej Rady BRD należy w szczególności obsługa organizacyjno – techniczna posiedzeń Wojewódzkiej Rady BRD i pracy jej organów oraz bieżąca współpraca z Sekretarzem.

 Dział III
TRYB PRACY WOJEWÓDZKIEJ RADY BRD

§ 9

 1. Wojewódzka Rada BRD obraduje na posiedzeniach.
 2. Posiedzenia Wojewódzkiej Rady BRD odbywają się co najmniej raz na kwartał.

§ 10

 1. Posiedzenia Wojewódzkiej Rady BRD otwiera, prowadzi i zamyka jej Przewodniczący lub upoważniony przez niego członek Rady BRD.
 2. Posiedzenia Wojewódzkiej Rady BRD są jawne.
 3. Uchwały Wojewódzkiej Rady BRD podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady BRD. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

§ 11
W razie potrzeby Wojewódzka Rada BRD może powoływać zespoły problemowe do opracowania wyznaczonych zadań, określając ich skład i tryb działania.
 

§ 12
Przewodniczący Wojewódzkiej Rady BRD może zapraszać na jej posiedzenia:

 1. przedstawicieli Krajowej Rady BRD,
 2. przedstawicieli samorządu terytorialnego,
 3. ekspertów,
 4. przedstawicieli organizacji społecznych i instytucji pozarządowych, których statutowy obszar działalności obejmuje zagadnienia ruchu drogowego,
 5. przedstawicieli przedsiębiorców wykonujących działania i prace związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego,
 6. przedstawicieli środków masowego przekazu,
 7. osoby cieszące się autorytetem społecznym lub zawodowym,
 8. przedstawicieli wyższych uczelni.

§ 13

 1. Z posiedzenia Wojewódzkiej Rady BRD sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący.
  Protokół sporządza pracownik Biura Rady BRD.
 2. Protokół zawiera:
  1. numer kolejny protokołu,
  2. datę posiedzenia,
  3. listę osób obecnych na posiedzeniu,
  4. porządek obrad,
  5. przebieg dyskusji,
  6. przebieg i wyniki głosowania,
  7. informację w sprawie powziętych uchwał.
 3. Oryginał protokołu przechowuje Biuro Rady BRD.

§ 14

 1. Rada przyjmuje Regulamin Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w formie uchwały.
 2. Zmiany Regulaminu Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przyjmuje się w formie uchwały.